Telefon 75 65 11 55
Vedtægter

Vedtægter for Løsning Vandværk.

 

 § 1. Navn og hjemsted.

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Løsning Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

 

§ 2. Formål.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

vandforsyningslov , og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne

ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og til-

strækkeligt vandt til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger

skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til

fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles

interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§ 3. Medlemmer.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan

blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte

ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4. Medlemmernes rettigheder.

 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår,

der er fastsat i det af Hedensted kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§ 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt,

subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der

fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægs-

bidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald

medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder

i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne

ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst

pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs – og

driftsbidrag.

 

§ 6. Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør

som selvstændigt matrikelnummer eller hvis ejendommen overføres til

andet  forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stik-

ledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue,

ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§ 7. Levering til ikke – medlemmer ( købere )

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som

ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af

bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte

sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser,

bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres

leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vareleve-

rancer.

 

§ 8. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker

med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem,

eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives

til bestyrelsen senest den 15. februar.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlem-

merne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en

skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder

modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhand-

lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

§  9.  Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog

udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til §7

Har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemme-

ret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme-

berettigede er til stede – og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af

disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær general-

forsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages

ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 10. Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for

2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår

skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder

i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen

af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift

ansætte fornødent personal, og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige

udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol,

der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. Eventuelle henlæg-

gelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af

vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en

særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 11. Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12. Regnskab.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og

henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

 

§ 13. Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾  af  samtlige stemmeberettigede stemmer

Derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsynings-

mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet værk eller ved kommunal overta-

gelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedr.

vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers

anvendelse.

 

§ 14. Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 10. marts 1997.

De træder i kraft den 10. marts 1997.