Telefon 75 65 11 55
Mødereferater

Generalforsamling i Løsning Vandværk mandag 18/3 – 19

 

 1. Valg af dirigent
  Peter Hüttel valgt.

   

 2. Bestyrelsens beretning for 2018.
  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2018, som blev taget til efterretning.

   

 3. Det reviderede regnskab for 2018
  Kassereren fremlagde regnskab for 2018, som blev godkendt.

   

 4. Budget for 2019
  Kassereren fremlagde budget for 2019, som blev taget til efterretning.

   

 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  Palle Brosbøl Hansen og Thorkil Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen
  Jan Dal Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen.
  Finn Dalsgård blev valgt som suppleant.

   

 6. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.

   

 7. Eventuelt

  Besyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen :

   

  1. Konstituering
   Formand Peter Hüttel
   Næstformand Thorkil Nielsen
   Kasserer Palle B. Hansen
   Sekretær Jesper H. Thomsen
   Medlem Jan Dal Rasmussen

  2. Formanden orienterede om møde mellem Hedensted Fjernvarme, Hedensted
   Vandværk, Løsning Fjernvarme og Løsning Vandværk om øget samarbejde.
   Der afholdes evt. fælles bestyrelsesmøde senere.

  3. Efter henvendelse fra Borgerforeningen ydes et tilskud til julebelysning
   på kr. 3000 anonymt.

  4. Orientering fra værket ved Esben

  5. Næste bestyrelsesmøde : 24/6 – 19 kl. 18 på vandværket.


   Beretning for 2018

   Der har været nok at se til bestyrelsesmæssigt i Løsning Vandværk i 2018.

   Den største opgave har været at indgå en aftale med Hedensted Vandværk om en fælles kildeplads ved vores boring i Krollerup.

   Her etablerede vi allerede for snart 15 år siden en ny kildeplads med henblik på at sikre forbrugerne rent vand, hvis vore boringer inde i byen skulle vise sig at være/blive forurenede.

   Kildepladsen i Krollerup vurderes til at kunne yde op til 1 mio. kubikmeter vand om året. Hedensted Kommune har derfor anvist Hedensted Vandværk dette område som værende egnet til ny kildeplads.

   På grund af den store udbygning i Hedenstedområdet har Hedensted Vandværk behov for allerede nu at arbejde for at få øget kapaciteten, hvorfor vi i løbet af 2018 har indgået en aftale om at etablere en ny fælles kildeplads i Krollerup.

   Aftalen indebærer i hovedtræk følgende:

   Hedensted Vandværk etablerer en ny boring og tilkøber et areal på størrelse med det vi ejer. Boring og areal skydes ind i fællesskabet. Herefter deles udgifterne i henhold til udpumpet vandmængde – dvs. udgifter til bestykning af boringer m.m., vandledning fra kildepladsen under motorvejen frem til det sted, hvor en kommende ledning skal gå til Løsning Vandværk – sandsynligvis ud for Per Ryttersvej. Projektet er lige nu i sin vorden – diverse ansøgninger er ved at blive udarbejdet – men umiddelbart et godt projekt, der kommer forbrugerne/borgerne i både Løsning og Hedensted til gode.

   Drift og vedligeholdelse af værk og ledningsnet

   Der har været enkelte brud i 2018 – primært i Digterkvarteret. Vi er derfor meget opmærksomme på ledningsnettet i denne del af byen – således er der skiftet ledninger på Drachmannsvej og Blichersvej i 2018. I 2019 skifter vi anboringsbøjler i store dele af kvarteret, da disse desværre har vist sig at være skrøbelige – efter 40 år i jorden.

   Udskiftningen af målere til elektroniske, fjernaflæselige målere foregår efter planen og forventes tilendebragt i 2019.

   Vandkvaliteten er – heldigvis – i top. Vort vand er udover de lovpligtige parametre også blevet undersøgt for de pesticider, der er blevet omtalt i pressen i løbet af 2018 – og der er ikke fundet pesticiderester i vort vand.

   Vandforbrug

   Vi solgte i 2018 183.423 kubikmeter vand mod 186.308 kubikmeter året før. Et mindre fald på 2.885 kubikmeter svarende til 1,54 %.

   Vort vandspild er desværre steget fra 10,1 % i 2017 til 14,5 % i 2018.

   Det forøgede vandspild har medført betaling af vandafgift på 62.000 kr. til staten for den del af vandspild, der overstiger 10 %.

   Det er penge ud af vinduet, vi ikke får noget for – derfor er vi i bestyrelsen optaget af at få det nedbragt og vi regner med, at udskiftningen af anboringsbøjler i Digterkvarteret vil være stærkt medvirkende hertil.

   Ved årets udgang har vandværket 1385 andelshavere – 2 flere end året før.

   Økonomi

   Uden at gå kasseren i bedene kan jeg konstatere, at årets resultat endte som budgetteret med en underdækning – dvs. et underskud på 801.000 kr.

   Da vi er underlagt ”hvile-i sig-selv-princippet” skal vi nedbringe vores formue.

   De 801.000 kr. har finansieret målerudskiftningen samt investeringen i ledningsnettet i Digterkvarteret.

   I 2019 budgetteres med en underdækning på godt 1 mio. kr. Disse penge anvendes til udskiftning af de sidste målere samt udskiftning af anboringsbøjler.

   Vore takster fastholdes uændrede.

   Afslutning

   I vore vedtægter står, at Løsning Vandværks formål er ”at forsyne andelshavere i Løsning og omegn med vand i tilfredsstillende omfang”. Jeg er sikker på, at bestyrelsen med de tiltag, jer har omtalt i beretningen, vil være medvirkende hertil.

   Afsluttende tak til bestyrelse og personale for et godt og konstruktivt samarbejde og effektiv indsats i 2018.